مجموعه عکس‌های «کاوه گلستان»

مجموعه‌ی «کارگر، روسپی، مجنون» مجموعه‌ی «انقلاب» مجموعه‌ی «جنگ» مجموعه‌ی «کردستان» مجموعه‌ی «آسایشگاه علی ابن ابی‌طالب» مجموعه‌ی «حلبی‌آبادها» مجموعه‌ی «توانا بود مطالعه کنید...

روایتِ یک مقاومت

ترانه حاضر نیست به نظام‌های رایج تن دهد و طفلِ درونِ خود را بکُشد. پس ناچار می‌شود کوچ کند؛ هجرت به خانه‌ای «دورافتاده»؛ و زندگی کردن در تنهایی. سرنوشتی تلخ و سرد نیست؟ عجیب آن است که علی‌رغمِ همه‌چیز، خانه‌ی ترانه را گرم می‌یابیم. این گرما از کجاست؟

مطالعه کنید...